Podaním daňového priznania a účtovnej závierky sa povinnosti súvisiace s predchádzajúcim účtovným obdobím nekončia

Mnohí podnikatelia po podaní daňového priznania a účtovnej závierky na Finančnú správu Slovenskej republiky (FS SR) považujú všetky náležitosti súvisiace s predchádzajúcim účtovným obdobím za uzavreté. Pozrime sa preto, aký je postup následných povinností týkajúcich sa účtovnej závierky.

Podanie účtovnej závierky

Účtovnú závierku podáva účtovná jednotka na FS SR najneskôr do 6 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje. Musí byť súčasne splnená podmienka daná Zákonom 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov o daniach z príjmov o zostavení účtovnej závierky najneskôr do dátumu, ku ktorému účtovná jednotka podáva daňové priznanie k dani z príjmov.

Finančná správa automaticky zasiela podanú účtovnú závierku do registra účtovných závierok, čím je splnená povinnosť zverejnenia uložená v § 23 Zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Účtovná závierka môže byť podaná ako schválená, alebo ako neschválená.

Kto má povinnosť schválenia účtovnej závierky

Povinnosť schválenia účtovnej závierky ukladá obchodným spoločnostiam a družstvu Zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Obchodný zákonník. Povinnosť schválenia účtovnej závierky iným právnickým osobám ako subjektom, ktoré boli založené podľa ustanovení Obchodného zakonníka, môže nariaďovať osobitný predpis.

  • Podnikateľ fyzická osoba nemá povinnosť schválenia účtovnej závierky.
  • Obchodný zákonník v prípade verejnej obchodnej spoločnosti a komanditnej spoločnosti neustanovuje priamo povinnosť schválenia účtovnej závierky, je na spoločníkoch či a ako si dohodnú povinnosť schválenia účtovnej závierky v Spoločenskej zmluve. Ak si v Spoločenskej zmluve ustanovia povinnosť schválenia účtovnej závierky, následne majú aj povinnosť oznámenia dátumu schválenia.
  • Účtovnú závierku spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti predkladajú valnému zhromaždeniu na schválenie konatelia spoločnosti s ručením obmedzeným alebo predstavenstvo akciovej spoločnosti.
  • Účtovnú závierku družstva schvaľuje schôdza členov družstva.

Podmienky a postup pri schválení účtovnej závierky

Účtovná závierka musí byť predložená na schválenie tak, aby bola uložená ako schválená najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje. Súčasne musí byť dodržaná lehota na podanie oznámenia o dátume schválenia 15 pracovných dní odo dňa schválenia.

Súčasťou procesu schvaľovania je nielen schválenie účtovnej závierky, ale aj rozhodnutie o nakladaní s hospodárskym výsledkom spoločnosti.

Ak bola účtovná závierka už schválená, nie je možné opätovne otvárať účtovné knihy v prípade zistenia chyby. Ak po uložení neschválenej účtovnej závierky účtovná jednotka otvorí účtovné knihy, uloží do registra novú účtovnú závierku až ako schválenú do 15 pracovných dní od jej schválenia. V takomto prípade už nepodáva samostatne oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky.

Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky sa podáva v prípade daňovníkov, ktorí majú povinnosť komunikovať s FS elektronicky, na formulári, ktorého vzor bol vydaný Ministerstvom financií v Opatrení MF/22497/2014-74. Súčasťou elektronického podania nie sú žiadne prílohy. Účtovná jednotka, ktorá nemá povinnosť komunikovať s Finančnou správou elektronicky (účtovná jednotka nezriadená na účely podnikania), ukladá oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky v listinnej forme.

Čo nám hrozí, ak sme nesplnili termín pre odoslanie oznámenia o dátume schválenia?

Nesplnením povinnosti danej Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov sa účtovná jednotka dopúšťa správneho deliktu podľa § 38 tohto zákona.

Daňový úrad jej uloží pokutu až do výšky 2 % z celkovej sumy majetku vykázanej v súvahe za kontrolované účtovné obdobie v ocenení upravenom o položky upravujúce ocenenie hodnoty majetku („majetok netto”), najviac však do výšky 1 000 000 €

Discover more